กำลังโหลดข้อมูล...
หน่วย : ล้าน ลบ.ม.
ปี (พ.ศ.) ปริมาณน้ำ
ต้นทุนรวม
ภูมิพลและสิริกิต์ แควน้อยบำรุงแดน ป่าสัก แม่กลอง แผนการใช้น้ำ ผลการใช้น้ำ วันที่เริ่มต้น ฤดูแล้ง
ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจุบัน
หน่วย : ล้าน ลบ.ม.