กำลังโหลดข้อมูล...

ช่วงฤดูแล้งปี 2541 - 2548 : มกราคม - มิถุนายน

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

ปี (พ.ศ.) ปริมาณน้ำต้นทุน แผนการระบายน้ำ ระบายน้ำจริง มาก / น้อยกว่าแผน

ปริมาณน้ำต้นทุน : 1 มกราคม

ช่วงฤดูแล้งปี 2548/49 เป็นต้นมา : พฤศจิกายน - เมษายน

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

ปี (พ.ศ.) ปริมาณน้ำต้นทุน แผนการระบายน้ำ ระบายน้ำจริง มาก / น้อยกว่าแผน

ปริมาณน้ำต้นทุน : 1 พฤศจิกายน