ปริมาณน้ำต้นทุนและแผนการระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำ ของ กฟผ.
วันที่
ภาค
การบริหารจัดการน้ำเขื่อน กฟผ.

แผนเเละผลการระบายน้ำจากเขื่อน กฟผ.
แผนระบายน้ำ คาดการณ์
โครงการ
ชลประทาน
เขื่อน แผนเบื้องต้น แผนปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง มาก / น้อย
กว่าจากแผน
% ของแผนปัจจุบัน % ของแผนทั้งหมด เหลือที่ต้อง
ระบายตามแผน
น้ำใช้งานได้ น้ำคงเหลือ
สิ้นฤดู
ช่วงฤดูฝน
เจ้าพระยา ภูมิพล
สิริกิติ์
รวม
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำใช้งานและแผนการระบายน้ำ
กราฟข้อมูล เขื่อนภูมิพล